امور مشتریان
لطفا فرم دلخواه خود را دانلود کرده ، سپس آن را تکمیل نمایید و به واحد بازرگانی شرکت کاشی صدف فکس نمایید . بعد از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد .
فرم ثـبـت ســفـارش مشتريان خارجي(صادرات)
فرم درخواست نمایندگی
فروش محصولات

فرم رسيدگي به شكايات
فرم ثبت سفارش
پرسشنامه نمايندگان
پرسشنامه كاشي كاران
پرسشنامه مصرف كننده نهايي
فرم درخواست كد كاربري